Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ddnschool/domains/ddnschool.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 182
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog


  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 

                                                              
                                                      ประกาศ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
                                                  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔(ห้องส้วม ๔ ห้อง)
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔(ห้องส้วม ๔ ห้อง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ www.roiet1.go.th/www.ddnschool.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๐๑๙๓๐๖๒๐ ในวันและเวลาราชการ


                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายกระจ่าง ประทาย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์             
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นปี 2556
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5